Olsztyn: Termomodernizacja budynku Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie, ul. Partyzantów 85 - IV etap.
Numer ogłoszenia: 279486 - 2013; data zamieszczenia: 17.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 123863 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Liceum Plastyczne, ul. Partyzantów 85, 10-527 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-89 5412190, faks 0-89 5412190.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: oświata.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie, ul. Partyzantów 85 - IV etap..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Państwowego Liceum Plastycznego w Olsztynie, ul. Partyzantów 85. 2. Termomodernizacja IV etap przewidziana jest do realizacji w dwóch częściach, tj. I część w 2013 r. a II część w 2014 r. Zakres prac dla poszczególnych części przedstawia się następująco: 1) I cześć: pozycje z tabeli element scalonych: 1, 2, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 19. 2) II część: pozycje z tabeli elementów scalonych: 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 20. 3. Jest to zamówienie na roboty budowlane o kodzie alfanumerycznym słownika podstawowego CPV 45.42.10.00-4, CPV 45.45.30.00-7, 45.45.00.00-6. 4. Dodatkowo przedmiot zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiący załącznik Nr 7 do specyfikacji. 5. Prace wykonywane będą w czynnym obiekcie - Państwowe Liceum Plastyczne w Olsztynie przy ul. Partyzantów 85. Szkoła jest obiektem czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 7,00 - 19,00. Wykonawca będzie zobowiązany zorganizować je tak, aby nie narażać pracowników Zamawiającego oraz uczniów czy osób trzecich na niebezpieczeństwo. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca i Zamawiający ustalą szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z podziałem obowiązków w tym zakresie. Roboty nie zakłócające pracy użytkowników budynku mogą być prowadzone we wszystkie robocze dni tygodnia - w godzinach pracy, natomiast prace uciążliwe w robocze dni tygodnia - po godzinach pracy (po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym). 6. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna - załącznik Nr 8 do specyfikacji. Zakres prac do wykonania I i II części IV etapu został określony w tabeli elementów scalonych i przedmiarze robót. 7. O ile w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót stanowiącymi opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określone pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, a oznaczeniom tym towarzyszą słowa: lub równoważny. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarze robót. 8. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w opisie przedmiotu zamówienia (równoważnych), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych. 9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, na okres 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.45.30.00-7, 45.45.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 680906,42 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ